arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene Voorwaarden Positive Tone Group B.V.

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtnemer: Positive Tone Group B.V. (KvK NR 80333036), gevestigd en kantoorhoudende te 5035 LD

Tilburg aan de Schagenstraat 4.

2. Opdrachtgever: de (beoogde) contractspartij van Opdrachtnemer.

3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

4. Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.


Artikel 2. De Overeenkomst

1. Deze Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van

Opdrachtnemer, zulks met uitdrukkelijke uitsluiting en afwijzing van alle algemene voorwaarden

die Opdrachtgevers op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren en dergelijke vermeld

en/of ergens gedeponeerd of van toepassing verklaard. Door het enkel aanvragen van een offerte

en/of verstrekken van een opdracht aan Opdrachtnemer aanvaardt de Opdrachtgever deze

Voorwaarden en ziet de Opdrachtgever daardoor uitdrukkelijk af van de toepasselijkheid van eigen

algemene voorwaarden.

2. In geval van een schriftelijke offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer

worden deze offerte of opdrachtbevestiging geacht de volledige Overeenkomst weer te geven en

treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen

en/of uitlatingen van partijen. Wijzigingen van/aanvullingen op de tekst van offerte of

opdrachtbevestiging maken naast de offerte of opdrachtbevestiging enkel deel uit van de

Overeenkomst als dit door Opdrachtnemer expliciet schriftelijk wordt erkend waarbij ingeval van

tegenstrijdigheid de tekst van de offerte of opdrachtbevestiging prevaleert.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien

Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging te hebben

gedaan, een schriftelijk protest daartegen van Opdrachtgever heeft ontvangen.

4. Offertes van Opdrachtnemer hebben een beperkte geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij

schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer heeft steeds het recht een door Opdrachtgever

aanvaarde offerte binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te

herroepen. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van

Opdrachtnemer kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is,

blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een

nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo

dicht mogelijke benadert.


Artikel 3. De Prestatie

1. Opdrachtnemer verricht de opdracht voor Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen. Tenzij

in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rust op Opdrachtnemer

een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

2. Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst

uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen voor

Opdrachtnemer geldende termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst is gesloten en alle voor de

uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Opdrachtnemer. Een

overeengekomen voor Opdrachtnemer geldende termijn wordt minimaal verlengd met het aantal

dagen dat is verstreken tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en het

moment waarop alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit

van Opdrachtnemer zijn gekomen.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren.


Artikel 4. Prijs en betaling

1. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden prijzen

exclusief btw.

2. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders (zoals middels een vaste prijs) is

overeengekomen verricht Opdrachtnemer haar werkzaamheden ten minste tegen een uurtarief

van € 0,00 en worden externe kosten rechtstreeks doorbelast aan Opdrachtgever. Eventuele

voorschotten worden pas verrekend bij (en gelden dus als verschuldigd betaald tot in ieder geval)

de laatste declaratie aan Opdrachtgever.

3. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van Opdrachtgever

verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn integraal voor rekening van

Opdrachtgever.

4. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Opdrachtnemer bij het aangaan van

de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van

Opdrachtgever.

5. Alle betalingen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dienen te worden gedaan op een door

Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekeningnummer, zonder opschorting of verrekening, in euro’s

en uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum. Voorschotten dienen op de factuurdatum zelf te

worden betaald. Dit betreffen ‘voor de voldoening bepaalde termijnen’ in de zin van art. 6:83 sub

a BW.

6. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling zoals bedoeld in voorgaand lid treedt Opdrachtgever

van rechtswege in verzuim met in ieder geval de volgende gevolgen:

a. Opdrachtgever wordt een rente verschuldigd van 10% per maand over de openstaande

factuur/facturen;

b. Opdrachtgever wordt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de

openstaande factuur/facturen met een minimum van € 40,00;

c. Indien Opdrachtnemer Opdrachtgever ter zake haar betalingsverplichtingen in rechte

betrekt wordt Opdrachtgever eveneens, in aanvulling op voorgaande leden, de

daadwerkelijke kosten die Opdrachtnemer daarvoor dient te maken (zoals advocaatkosten,

deurwaarderskosten, griffierechten etc.) verschuldigd.

7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op alle verschuldigde

kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien

Opdrachtgever vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).

8. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling en/of

vooruitbetaling te verlangen voor de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de

Overeenkomst. Zulks geldt in ieder geval bij enige overschrijding van enige betalingstermijn, of

enige andere tekortkoming ten aanzien van deze Overeenkomst of ten aanzien van andere

Overeenkomsten zijdens Opdrachtgever. Opdrachtgever zal hieraan op eerste verzoek voldoen.


Artikel 5. Kwaliteit en klachten

1. Opdrachtgever dient binnen dertig(30) dagen na het verrichten van de werkzaamheden én (in

ieder geval) binnen veertien (14) dagen na ontvangst de factuur een beroep te doen op een gebrek

in de prestatie van Opdrachtnemer. Na verloop van deze termijn wordt geacht dat de

werkzaamheden aan de Overeenkomst beantwoorden.


Artikel 6. Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen

jegens Opdrachtgever kan voldoen is sprake van een overmachtstoestand, is Opdrachtgever niet

bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en wordt de nakoming van de verplichtingen van

Opdrachtnemer opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.


2. Indien enige overmachtstoestand drie (3) maanden heeft geduurd, heeft Opdrachtnemer het recht

de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. In geval van een overmachtstoestand heeft Opdrachtgever geen recht op enige

(schade)vergoeding, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht

hebben.

4. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt

begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Opdrachtnemer

geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens

Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar

verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die

omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die

omstandigheden worden mede gerekend: staking, uitsluiting, brand en/of maatregelen van enige

overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.


Artikel 7. Industriële en intellectuele eigendom

1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer de

auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele

eigendom op de door haar verrichte werkzaamheden, gedane aanbiedingen, verstrekte

ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, recepten, programmatuur enz.

2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen blijven de rechten op de in dit artikel

genoemde gegevens eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of aan Opdrachtgever voor de

vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.

3. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt

verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtnemer en mag door Opdrachtgever alleen worden gebruikt

voor het doel waarvoor het verstrekt is.

4. Opdrachtgever zal de informatie van Opdrachtnemer niet aan derden verstrekken, op welke wijze

dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede

uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een

geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.


Artikel 8. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of een derde

in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst of een door Opdrachtnemer geleverde

dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of

milieuschade.

2. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot maximaal de

factuurwaarde van de door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer geplaatste opdracht, althans tot dat

gedeelte van de opdrachtwaarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wanneer Opdrachtnemer

is verzekerd en haar verzekering daadwerkelijk naar aanleiding van de betreffende

aansprakelijkheid uitkeert, is haar aansprakelijkheid beperkt tot dat uitgekeerde bedrag.

3. De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt

door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevend personeel.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten in de door

Opdrachtgever verstrekte informatie, zoals voorgeschreven werkwijzen of gegeven orders,

aanwijzingen en instructies, en voor schade die het gevolg is van door Opdrachtgever of in haar

opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

5. De gevolgen van de naleving (door Opdrachtnemer of derden) van wettelijke voorschriften of

beschikkingen van overheidswege zijn voor rekening van Opdrachtgever, ongeacht of de

oorzaak/noodzaak van die naleving aan Opdrachtgever, Opdrachtnemer of een derde te wijten is.

6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit

artikel, indien zij zelf aan al haar verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer heeft voldaan.

7. Ieder vorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van Opdrachtgever op Opdrachtnemer verjaart

uiterlijk één jaar na het verrichten van de werkzaamheden.


Artikel 9. Opschorting, verrekening en ontbinding

1. In de navolgende gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer

het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of

rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden:

a. indien Opdrachtgever haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt,

dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt

verleend, dan wel Opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele

wordt gesteld;

b. indien Opdrachtgever (onderdelen van) haar onderneming althans haar activiteiten geheel

of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;

c. indien ten laste van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

d. indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schieten in

de nakoming van haar verplichtingen, of indien Opdrachtgever reeds tekort is geschoten.

2. In geval van ontbinding door Opdrachtnemer op grond van voorgaand lid wordt Opdrachtgever

aan Opdrachtnemer van rechtswege een bedrag verschuldigd van 75% van de uit hoofde van de

Overeenkomst verschuldigde prijs.

3. Het voorgaande laat de overige rechten van Opdrachtnemer onverlet.


Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens

Koopverdrag.

2. Uitsluitend de rechtbank die bevoegd is terzake van de gemeente waar Opdrachtnemer gevestigd

is, is bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de Overeenkomst, tenzij

Opdrachtnemer kiest voor de wettelijk relatief bevoegde rechter.